Verkoopsvoorwaarden eindconsument (niet-distributeur)

Artikel 1. Toepassing

1.1 Pacco BVBA is gevestigd in de Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, België met ondernemingsnummer BE 0883.456.501.
PaccoBVBA.be (of .eu of .com) behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk door PaccoBVBA.be (of .eu of .com) worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2 Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

1.3 Op de bestellingsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 2. Bevestiging van uw bestelling

Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd;

Artikel 3. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is PaccoBVBA.be (of .eu of .com) tot en met het moment van aflevering op het door u aangeduide afleveringsadres.

Artikel 4. Leveringstermijn

4.1 PaccoBVBA.be (of .eu of .com) streeft ernaar de verzending te laten plaatsvinden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. In het weekeinde vindt geen verzending plaats.
De verzendduur bedraagt doorgaans 1 tot 5 dagen maar kan omwille van uitzonderlijke redenen langer zijn (geen stock voorradig, ziekte, ...). Wij proberen u altijd hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte te brengen/houden.

4.2 Hoewel PaccoBVBA.be (of .eu of .com) ernaar streeft bestellingen zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen, is zij daarvoor afhankelijk van post- en pakketdiensten. PaccoBVBA.be (of .eu of .com) kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen die optreden bij de aflevering.

4.3 PaccoBVBA.be (of .eu of .com) behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

Artikel 5. Bedenktijd

5.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 dagen de koopovereenkomst met PaccoBVBA.be (of .eu of .com) te ontbinden. Wel dient het product(en) onaangebroken te zijn.
Om praktische redenen vragen wij u ons een melding hiervan over te maken via e-mail, teneinde uw retourzending te kunnen opvolgen.

5.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u het onaangebroken product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen. U dient wel zelf de kosten van het retourneren te dragen.

Artikel 6. Klachten/Garanties

6.1 U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van PaccoBVBA.be (of .eu of .com) (voor gegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). PaccoBVBA.be (of .eu of .com) zal binnen 1-5 werkdagen de klacht proberen op te lossen.

6.2 Wanneer PaccoBVBA.be (of .eu of .com) van mening is dat uw klacht terecht is, is de koper gerechtigd aan PaccoBVBA.be (of .eu of .com) te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel de koopprijs terug vergoed te krijgen.

Artikel 7. Klantenservice

Alle correspondentie dient plaats te vinden met: PaccoBVBA.be (of .eu of .com), Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, België. E-mail: info@paccobvba.be

Artikel 8. Privacy

8.1 PaccoBVBA.be (of .eu of .com) zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.

8.2 Deze gegevens zullen onder geen beding zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

8.3 De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen van PaccoBVBA.be (of .eu of .com) per e-mail of post toe te sturen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

8.4 Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door PaccoBVBA.be (of .eu of .com), kunt u dit schriftelijk (via brief) aan PaccoBVBA.be (of .eu of .com) laten weten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van PaccoBVBA.be (of .eu of .com) tot dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10. Overmacht/bijzondere omstandigheden

PaccoBVBA.be (of .eu of .com) is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 11. Voorbehoud

PaccoBVBA.be (of .eu of .com) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie.

Artikel 12. Prijzen

De vermelde prijzen zijn in EURO inclusief 21% of 6% BTW naargelang het toepasselijke tarief. De prijzen zijn tevens inclusief de BEBAT toeslagen voor batterijen indien van toepassing.

Artikel 13. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2012, PaccoBVBA.be (of .eu of .com).

Rechtswaarschuwing

PaccoBVBA.be is een dienst van Pacco BVBA. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PaccoBVBA.be of rechthoudende derden.


Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


PaccoBVBA.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
PaccoBVBA.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via .


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PaccoBVBA.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
PaccoBVBA.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
PaccoBVBA.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.


Privacybeleid

PaccoBVBA.be hecht belang aan uw privacy. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot PaccoBVBA.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pacco bvba, Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, of via e-mail, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


PaccoBVBA.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar PaccoBVBA.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de PaccoBVBA.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.